ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (съгл. чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679)

Като администратор на лични данни “RIGHTONETIPS” се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събиране и обработване на лични данни.

Клиентската удовлетвореност във всички нейни аспекти е приоритет за нас, особено когато се отнася до Вашите данни. Ето защо възприемаме като наше задължение полагането на надлежна грижа при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни мерки за тяхната защита от неправомерни действия.

С настоящия документ Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни, за правата, свързани със защита на личните данни, които имате и Ви предоставяме информацията по чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД).

Съдържанието и обхвата на обработваните данни са в съответствие с вида на продуктите и услугите, които Вие искате или вече ползвате. Нашият стремеж е чрез признати стандарти и високотехнологични решения да предлагаме иновативни и сигурни решения на нашите клиенти, както и защита на информацията и данните, които са ни доверени.

Целта при обработването на Вашите данни

В повечето случаи личните данни се изискват, за да спазим законово задължение, за изпълнение на договор или въз основа на законен интерес.

Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се за това.

Личните данни, които събираме и обработваме най-често са за следните цели:

  • за целите на регистрация на нашия Уебсайт;
  • идентификация на участник;
  • управление на риска и предотвратяване на измами;
  • анализ и статистика;
  • директен маркетинг;
  • спазване на законово задължение;
  • подобряване на качеството на предоставяните услуги, както и разрешаване на възникнали спорове и защита на легитимни интереси;
  • обработване на ваши искания, запитвания, жалби и сигнали;
Call Now Button